Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА БТП - БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА ЕООД

ЗА АБОНАМЕНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ОНЛАЙН ИЗДАНИЯ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат реда, начина и условията за абонамент, закупуване и доставка на печатни и онлайн периодични и непериодични издания на БТП - БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА ЕООД (БТП). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между АБОНАТА и БТП. Чрез плащането на абонамент Абонатът се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

БТП запазва правото си да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си abo.transport-press.bg, заедно със съобщение за промените.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи положения

2. Заявяване на абонамент или издание

3. Плащане за абонамент или закупено издание

4. Изисквания към заявка за абонамент или поръчка на издание

5. Рекламации

6. Условия за отказ от извършена поръчка

7. Други

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 

АБОНАТ: Под "Абонат" се разбира физическо или юридическо лице, което закупи абонамент или единичен брой от предлаганите от БТП печатни и онлайн периодични и непериодични издания през собствен канал за абонамент, предлаган от БТП.

ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ: Под "Периодично издание" се разбира печатно произведение с едно и също заглавие, оформление, тематика, което излиза периодично. Сред периодичните издания на БТП са: списание КАМИОНИ, списание ЛОГИСТИКА, списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА, Официален справочник КОЙ КАКЪВ Е В ТРАНСПОРТА И СПЕДИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ и други.

НЕПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ: Под "Непериодично издание" се разбира уникално печатно произведение, което излиза еднократно, като например книги, справочници, алманаси и други. Сред непериодичните издания на БТП са: книга "Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката", алманах "Логистиката в България", брошура "Ръководство за използване на СЕМТ разрешителни", книги с издателската марка "Търнинг Пойнт", собственост на БТП, и други.

КАНАЛ ЗА АБОНАМЕНТ: Под "Канал за абонамент" се разбира начин и/или платформа, чрез които Абонатът заявява на БТП желания от него абонамент или закупуване на издание/я. Предлагани от БТП собствени канали за абонамент са: печатен талон за заявка, онлайн форма за заявка на интернет страници на БТП, директна заявка по телефон, имейл или на място и други. Несобствени канали за абонамент са например тези, предлагани от специализирани фирми за абонамент, разпространение и доставка и други.

ЗАЯВКА: Под "Заявка" се разбира изразеното желание от страна на Абоната за закупуване на абонамент или издание.

ПОРЪЧКА: Под "Поръчка" се разбира потвърдената чрез извършено плащане заявка.

ДОСТАВКА: Под "Доставка" се разбира:

А. Физическото доставяне на печатно издание до адрес на Абоната чрез пощенски оператор или куриерска услуга;

Б. Отварянето и/или изтеглянето от страна на Абоната на онлайн (електронен) вариант на издание на сайт на БТП.

ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ: Под "онлайн издание" ("електронно издание") се разбира издание, което е достъпно по електронен канал (интернет, мобилно приложение и други) и може да бъде отворено на екрана за четене и/или да бъде изтеглено и записано като файл на устройство на Абоната.

ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: Под "Дата на излизане" се разбира датата на излизане на изданието на пазара.

 

2. ЗАЯВЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ ИЛИ ИЗДАНИЕ

А. Заявка за абонамент за периодични издания и/или за закупуване на отделни издания се извършва през собствени канали за абонамент на БТП по един от посочените по-долу начини:

- на телефони: 02 8081840, 088 6660609;

- на e-mail: abonament@btp.bg;

- чрез нашата интернет страница abo.transport-press.bg;

- в офис на адрес: БТП ЕООД, 1680 София, ул. Пирин 73 офис 4.2;

- по пощата на адрес: БТП ЕООД, 1463 София, пк 5.

Б. Заявка за абонамент за периодични издания и/или за закупуване на отделни издания, която се извършва през чужди канали за абонамент, е обект на Общите условия за ползване на съответния оператор.

 

3. ПЛАЩАНЕ ЗА АБОНАМЕНТ ИЛИ ЗАКУПЕНО ИЗДАНИЕ

Абонамент или поръчка се счита за активен след неговото заплащане. Плащането може да се извърши по един от следните начини:

- по банков път: с платежно нареждане или пощенски запис по сметка на БТП - БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА ЕООД с IBAN: BG96 UNCR 7630 1051 0354 16, BIC: UNCRBGSF, при УниКредит Булбанк АД.

- чрез еРау: през сайта на оператора ИПЕЙ АД, към който ще бъдете насочени при избор на тази опция от сайта abo.transport-press.bg, с възможност за плащане през интернет от профил на Абоната в еРау, в брой на каса през EasyPay, банков превод към сметка на БТП - БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА ЕООД в еРау, на банкомат през B-pay или през ePay Mobile;

- с кредитна/дебитна карта без регистрация: през системата на БОРИКА, към който ще бъде пренасочено плащането от системата на еРау, като могат да се използват карти, актуално поддържани от системата на БОРИКА. Такова плащане се обработва в реално време и е без допълнителни такси за Абоната. Виртуалният ПОС терминал поддържа 3D Secure - последните програми за сигурност на MasterCard (MasterCard SecureCode) и VISA (Verified by VISA), които представляват допълнителна защита при онлайн пазаруване, в случай че картата, с която се извършва плащането, е регистрирана за тези услуги.

БТП няма по никакъв начин достъп и не записва въвежданата от Абоната картова информация при онлайн плащане като номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитни карти, 3-D парола, секретен код за онлайн плащане.

 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВКА ЗА АБОНАМЕНТ ИЛИ ПОРЪЧКА НА ИЗДАНИЕ

Абонатът трябва да посочи в заявката следните данни:

- име и фамилия на получател или име на фирма;

- точен адрес на доставка, който включва: населено място, област, пощенски код, улица, №, блок, вход, апартамент;

- телефон за контакт;

- имейл за контакт;

- лице за контакт;

- данни за фактура: име на фирма, адрес по регистрация за фактура, ЕИК, регистрация по ЗДДС.

Доставка на печатни издания се извършва до пощенска кутия или охрана на ниво партер на адреса на доставка. Абонатът трябва да разполага с пощенска кутия с подходящ размер (с оглед размерите на съответното издание) на адреса на доставка, която да е сигурна (с ключ), с табела с името на получателя. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на изданията в нея, както и при липса на свободен достъп до пощенската кутия, БТП не носи отговорност за евентуално неполучаване на изданията от Абоната.

Доставка на печатни издания се извършва от подизпълнители на БТП, като куриерски фирми или специализирани фирми за абонамент, разпространение и доставка и други.

 

5. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации за липси, дефектни или некачествени издания се приемат в рамките на 14 (четиринадесет) дни от извършване на доставката.

Рекламации се заявяват:

- на телефони: 02 8081840, 088 6660609;

- на e-mail: abonament@btp.bg;

- лично в офиса на БТП.

Постъпилите рекламации се разглеждат в рамките на 5 (пет) работни дни, след което Абонатът се уведомява за предприетите мерки. В случай на вина на БТП рекламациите се отстраняват в рамките на 10 (десет) работни дни след разглеждане на рекламацията.

 

6. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПОРЪЧКА

Направена поръчка за печатно издание през интернет страницата на БТП abo.transport-press.bg може да бъде отказана в рамките на 3 (три) работни дни в случай, че не е започнала неговата доставка.

Направена поръчка за онлайн издание през интернет страницата на БТП abo.transport-press.bg не може да бъде отказана, защото Абонатът може междувременно да е прочел и/или изтеглил изданието.

Отказ от поръчка се извършва писмено на:

- на e-mail: abonament@btp.bg;

- с препоръчано писмо по пощата на адрес: БТП ЕООД, 1463 София, пк 5;

- лично или изпратено с куриер в офиса на БТП ЕООД.

В отказа се посочва номер на поръчката и банкова сметка за връщане на платената сума.

 

7. ДРУГИ

Цените на издания и за абонамент се обявяват на сайта abo.transport-press.bg или в печатните издания на БТП. Цените са крайни с включен ДДС. БТП като издател има право да променя обявена цена, периодичност и обем на изданията, като това не засяга вече сключените и заплатени абонаменти или поръчки. В случай, че коричната цена на изданието се промени по време на абонамент, на Абонат, направил и заплатил абонамент преди промяната, няма да бъде коригирана сумата.

БТП не носи отговорност за забавяне на доставката/неполучаване на издания, за които Абонат е направил абонамент или поръчка, когато това е по обективни причини, свързани с работата на печатници, куриерски фирми или специализирани фирми за абонамент, разпространение и доставка, както и в случаите на непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Абоната. БТП не носи отговорност за забавяне на доставката/неполучаване на издания при промяна на адреса на Абоната, който подаден за получаване и за чиято промяна Абонатът не е информирал БТП.

Промяна на адрес за доставка на стартирал вече абонамент се прави на:

- телефони: 02 8081840, 088 6660609;

- e-mail: abonament@btp.bg.

 

БТП запазва правото си да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си abo.transport-press.bg, заедно със съобщение за промените.